Fakulta technologická, UTB ve Zlíně

Studijní materiály k předmětu Analytická chemie

Požadnavky k zápočtu z laboratorního cvičení

Návody pro laboratorní cvičení:

Všechny návody - stáhnout
Postup matematického určení bodu ekvivalence při potenciometrické titraci.
Postup vážení na analytických vahách.
Požadavky na protokol.
Šablona se záhlavím protokolu.


Tabulky:

Molární hmotnosti.
Hustoty vodných roztoků.
Acidobazické indikátory.
Disociační konstanty kyselin a zásad.
Součiny rozpustnosti málo rozpustných elektrolytů.
Standardní redoxní potenciály.


Zápočet, zkouška:

Rámcový program přednášek a seminářů.
Skripta.
Požadavky k zápočtu a zkoušce.
Ukázka zadání zkouškové písemky.
Otázky k ústní zkoušce.
Kvalitativní analýza anorganických kationtů.
Kvalitativní analýza anorganických aniontů.
test 4 - ukázka.

Chemické výpočty

excel-výpočet kalibrační přímky, vyhodnocení titrační křivky, atd.

Teoretický průběh titrační křivky:
amoniak
kyselina fosforečná
kyselina chlorovodíková
hydroxid+uhličitan
rozpracované výpočty z výuky