Fakulta technologická, UTB ve Zlíně

Studijní materiály k předmětu Analytická chemie

Požadnavky k zápočtu z laboratorního cvičení

Návody pro laboratorní cvičení:

Postup matematického určení bodu ekvivalence při potenciometrické titraci.
Postup vážení na analytických vahách.
Požadavky na protokol.
Šablona se záhlavím protokolu.


Tabulky:

Molární hmotnosti.
Hustoty vodných roztoků.
Acidobazické indikátory.
Disociační konstanty kyselin a zásad.
Součiny rozpustnosti málo rozpustných elektrolytů.
Standardní redoxní potenciály.


Zápočet, zkouška:

Rámcový program přednášek a seminářů.
Skripta.
Požadavky k zápočtu a zkoušce.
Ukázka zadání zkouškové písemky.
Jiná verze, včetně výsledků.
Otázky k ústní zkoušce.
Kvalitativní analýza anorganických kationtů.
Kvalitativní analýza anorganických aniontů.
test 4 - ukázka.


Studijní materiály

Příklady ze seminářů
Přednášky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Audio-vizuální záznamy z online přednášek 2020/21

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

Vyřešené příklady ze seminářů

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12


Kombinované studium

http://analchem.cz/kombi.html


Chemické výpočty

excel-výpočet kalibrační přímky, vyhodnocení titrační křivky, atd.

Teoretický průběh titrační křivky:
amoniak
kyselina fosforečná
kyselina chlorovodíková
hydroxid+uhličitan
rozpracované výpočty z výuky